ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ЯДЕР МОДЕЛІ СУДНА ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАЦІЙ З ВЕЛИКОВАГОВИМИ НЕГАБАРИТНИМИ ВАНТАЖАМИ

Олександр Соловей

Анотація


Мета статті полягає у висвітленні створення нових математичних моделей керування процеса­ми суднових вантажних операцій з великоваговими негабаритними вантажами (ВВНВ) за рахунок удоскона­лення існуючих моделей системи судно-вантаж, розробки та використання нових структурно-орієнтованих методів оптимального управління процесами завантаження ВВНВ. Методи дослідження. Основою досліджень є теорія оптимального управління, математичне моделювання, методи ідентифікації в просторі станів. Основ­ні результати дослідження. Розроблені моделі динамічних ядер судна дозволяють побудувати інтегровану модель судна, обладнаного кранами, в режимі роботи з ВВНВ. Інтегрування і декомпозиція моделі на динамі­чні ядра і рівняння зв'язку дозволяє отримати структурно простий алгоритм моделювання, що, в свою чергу, дозволяє реалізувати алгоритми оптимального керування, які забезпечують підвищення ефективності опера­цій з ВВНВ. Застосування пропонованих моделей дозволить скоротити час на виконання вантажних операцій з ВВНВ та підвищити їх безпечність, і, таким чином, поліпшити економічні показники виконання рейсів судна­ми типу HeavyLift. Наукова новизна. Запропонований і обґрунтований новий метод виконання вантажних операцій з ВВНВ, заснований на застосуванні моделі динамічних ядер судна. Ґрунтуючись на принципах Гамі- льтона і методів простору станів, визначено що лінійна модель динамічного об'єкту описується в просторі станів системою диференціальних рівнянь другого порядку. Доведено, що при здійснені вантажних операцій з ВВНВ виділення динамічного ядра в моделі судна дозволяє визначати допустимі швидкості зміни наванта­жень, які не викликають виникнення небезпечних коливань судна. Показано, що при роботі із ВВНВ необхідно розділяти траєкторії на прості рухи, що знижує перевантаження у системі судно-вантаж. Удосконалено метод оптимального керування вантажними операціями з обмеженнями по межах остійності судна, що дозволяє розглядати алгоритм управління системою «судно-кран-вантаж» при операціях із ВВНВ, як оптимізаційну задачу з обмеженнями типу нерівності. Практична значимість. Результати досліджень дозволяють розробити удосконалені алгоритми виконання вантажних операцій із ВВНВ суднами типу HeavyLift. Впровадження отриманих теоретичних напрацювань щодо вдосконалення управління вантажними операціями з ВВИВ до­зволяє істотно підвищувати ефективність та безпечність виконання таких операцій.

Ключові слова


великовагові вантажі; вантажні операції; судно Heavy Lift; динамічне ядро; моделювання завантаження судна

Повний текст:

PDF

Посилання


Вагущенко Л.Л., Вагущенко А.Л., Заичко С.И. Бортовые автоматизированные системы контроля мореходности. - Одесса, ФЕНИКС, 2005.-272 с.

Соловей А.С. Пути повышения безопасности грузовых операций с тяжелыми и негабаритными грузами на специализированных су¬дах / А.С. Соловей // Науковий вісник ХДМА. - 2013. - №2 (9). - С. 244-248.

Бень А.П. Усовершенствование методов контроля подъемного угла (hoisting angle) во время проведения грузовых операций с тяже¬лыми и негабаритными грузами на специализированных судах / Бень А.П., Соловей А.С. И Науковий вісник Херсонської державної морської академії № 1 (10), 2014, С.262-266.

User Manual for the loading computer COLOS (Computer-Loading-System)., 2014

Loading Computer System seacos MACS3 Version NET 1.1 Crane Operation Module Manual IINTERSCHALT maritime systems AG - Wilhelm- strasse 7-9 - 24937 Flensburg., 2015.

Ершов A.A. Контроль остойчивости и посадки судна при погрузке и выгрузке. - Санкт-Петербург, Издательство ГМА им. адм. С. 0. Макарова, 2002.-60 с.

Ocopias loading computer software manual I sarc bv Eikenlaan 3,1406 PK Bussum, The Netherlands, 2016.

Соловей А.С. Системи підтримки прийняття рішень для управління завантаженням суден типу «Heavy Lift» І А.П. Бень, А.С. Соловей 11 Штучний інтелект та інтелектуальні системи (AUS'—2015): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-26 вересня 2015 р.,м. Бердянськ.

Чижиумов, С. Д. Основы динамики судов на волнении: учеб, пособие / С. Д. Чижиумов. - Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2010.-110 с.

Справочник по теории автоматического управления. Под. ред. А.А. Красовского. =- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. - 712 с.
DOI: https://doi.org/10.35546/піт.v0i25.502

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.