Всі періодичні видання ХНТУ


ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Прикладні питання математичного моделювання

Рік заснування: 2018

ISSN: 2618-0332, 2618-0340

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23529 – 13369 Р від 03.08.2018 р.

DOI: 10.32782

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

The National Journal of Biomedical Engineering

Всеукраїнський міжвузівський журнал

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології

Науковий журнал «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології » є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Актуальні проблеми державного управління в системі соціального та економічного розвитку українського суспільства.

2. Актуальні проблеми педагогічного забезпечення навчального процесу в системі середньої та вищої освіти.

3. Актуальні проблеми психологічного супроводу навчального та виховного процесу.

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей науки.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Биомедицинская инженерия и электроника

ISSN 2311-1100 ZDB-Number:2758719-8 

ГРНТИ 76.13 УДК 577+615.47+616-77+006.91 Затверджено до друку Вченою радою ХНТУ:_______

Періодичність випуску журналу: Два випуски на рік

Мова видання: українська, російська, англійська.

Сучасний розвиток медицини та медичної техніки висуває на перше місце розвиток теоретичних і технічних розробок в області біомедичної інженерії та електроніки. Творці журналу ставлять перед собою мету - відображення стану наукових досліджень в цій області, впровадження наукових результатів і рішення задач в області підготовки висококваліфікованих фахівців.

Електронний журнал Біомедична інженерія та електроніка є відкритим безкоштовним електронним виданням в області медичних, біологічних, технічних і хімічних наук.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Херсонського національного технічного університету

Рік заснування: 1997

ISSN: 2078 – 4481

DOI: 10.35546/kntu2078-4481

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.

Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1 – 05/3 від 30.03.2011 р. Постанова № 1 – 05/4 від 22.04.2011 р.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як cуб’єкта інформаційної діяльності (свідоцтво: КВ 17371-6141ПР) із правом збільшення обсягу до 60 ум.друк.од. https://dzmi.minjust.gov.ua/home/index 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б за економічними науками (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409) за спеціальностіми: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 242 та  технічними науками (Наказ МОН України від 02.07.2020 № 886 та  Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188) за спеціальностями: 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 151, 274, 275, 141, 161,182.

Галузі науки: технічні та економічні науки

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, російська, англійська

Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету», «Visnyk of Kherson National Technical University» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Інженерні науки

2. Технологія легкої та харчової промисловості

3. Інформаційні технології

4. Транспортні технології

5. Управління та адміністрування

6. Сфера обслуговування

7. Соціальні та поведінкові науки

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Проблеми інформаційних технологій

Науковий журнал «Проблеми інформаційних технологій», «Problems of information technologies» є періодичним науковим рецензованим виданням, призначеним для публікації наукових статей з метою їх розповсюдження серед учених з різних країн світу.

 Тематична спрямованість журналу - висвітлення питань по: побудові автоматизованих систем управління, оптимальному управлінні об'єктами та системами, дослідженню інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, системному аналізу.

Цільова аудиторія - українські та зарубіжні вчені, аспіранти та докторанти, а також фахівці, що мають потребу в пошуку наукової та професійної інформації.

Науковий журнал«Проблеми інформаційних технологій» включено до наступних міжнародних наукометричних баз даних, а також цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line доступом:(eLibrary.ru (РИНЦ), Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), AcademicKeys, National Library of Ukraine (Vernadsky).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції

Науковий журнал «Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Міжнародна економіка

2. Національна економіка та державне регулювання

3. Регіональна економіка

4. Економіка та управління підприємствами

5. Соціально-економічна політика

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, фахівців державних органів управління економікою.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування

Науковий журнал «Проблеми інформаційних технологій», «Problems of information technologies» є періодичним науковим рецензованим виданням, призначеним для публікації наукових статей з метою їх розповсюдження серед учених з різних країн світу.

Тематична спрямованість журналу - висвітлення питань по: побудові автоматизованих систем управління, оптимальному управлінні об'єктами та системами, дослідженню інструментальних засобів для побудови універсальних та спеціалізованих комп'ютерних систем та мереж, системному аналізу.

Цільова аудиторія - українські та зарубіжні вчені, аспіранти та докторанти, а також фахівці, що мають потребу в пошуку наукової та професійної інформації.

Науковий журнал«Проблеми інформаційних технологій» включено до наступних міжнародних наукометричних баз даних, а також цифрових архівів та бібліотек з безкоштовним on-line доступом:(eLibrary.ru (РИНЦ), Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), AcademicKeys, National Library of Ukraine (Vernadsky).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація