МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ КОМП'ЮТЕРНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Галина Вікторівна ВЕСЕЛОВСЬКА, Олег Сергійович ЛЕБЕДЬ

Анотація


Досліджено предметну галузь комп’ютерних мультимедійних проектувальних інформаційних технологій, потенціал яких з покращення подання та сприйняття інформації реалізується неповно через недостатню вивченість галузі. Потрібне приведення відомостей про досліджувану галузь до єдиної впорядкованої системи. Обґрунтовано актуальність узагальнених моделей досліджуваної предметної галузі та метагалузей як єдиної складної системи, формалізованого опису її семантики. Здійснений семантичний аналіз і  формалізований опис досліджуваної предметної галузі й її метагалузей на засадах моделі типу семантичної мережі.

Ключові слова


комп’ютерні технології; мультимедійні технології; проектувальні технології; предметна галузь; моделювання; інформація; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 240 с.

Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: Посібник / Ред. Ю. О. Жука. Київ: Педагогічна думка, 2012. 112 с.

Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник / Ред. Ю. І. Машбиця. Київ: Інститут змісту та методів навчання, 2010. 217 с.

Мольянинова О. Г. Мультимедиа в образовании (теоретические основы и методика использования): Монография. Красноярск: Издательство КрасГУ, 2009. 300 с.

Андерсен Б. Б., Ван дер Бринк К. Мультимедиа в образовании: Специальный учебный курс. Москва: Дрофа, 2007. 223 с.

Перспективні інформаційні технології та середовища. [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://ukrdoc.com.ua/text/23299/index-1.html?page=2 (дата звернення 05.11.18).

Мультимедіа [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://prog.bobrodobro.ru/105837.html (дата звернення 15.10.18).

Мультимедіа [Електронний ресурс]. 2018. URL: https://ukrbukva.net/463-Mul-timedia-tehnologii.html (дата звернення 05.11.18).

Мультимедіа обладнання [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://myprojector.ru/blog/22..html (дата звернення 29.10.18).

Вибір мультимедіа обладнання [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://www.infologics.ru/present/catalogue.html (дата звернення 22.10.18).

Мультимедійний проектор [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://8ref.com/16/referat_160107.html (дата звернення 22.10.18).

Мультимедійний проектор [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://bukvar.su/kommunikacii-i-svjaz/156025-Mul-timediiynyiy-proektor.html (дата звернення 19.11.18).

Будова проектора [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://juliaruslan.blogspot.com/2016/02/dvd.html (дата звернення 15.10.18).

Відстань проектора та проекційне відношення [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://myprojector.ru/blog/22.html (дата звернення 26.11.18).

Офіційний сайт Epson. [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://epson.ua/publication/news.html (дата звернення 19.11.18).

Мультимедіа для учбовиx закладів [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://www.dissercat.com/content/multimedia-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-obucheniya-v-obshcheobrazovatelnoi-shkole.html (дата звернення 05.11.18).

Застосування інтерактивної дошки в процесі освіти [Електронний ресурс] . 2018. URL: http://uawsi.com/31/313529.html (дата звернення 29.10.18).

Методологія експертного оцінювання [Електронний ресурс]. 2018. URL: http://derzhava.in.ua:8081/upr_fundament_doslidzhen/DocLib4/2008/ЛРІДУ/Методологія%20експертного%20оцінювання.pdf (дата звернення 19.11.18).

Buinytska, O. P. (2017) Informatsiini tekhnolohii ta tekhnichni zasoby navchannia. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

Zhuka, Yu. O. (Ed.) (2012) Multymediini systemy yak zasoby interaktyvnoho navchannia: Posibnyk. Kyiv: Pedahohichna dumka.

Mashbytsia, Yu. I. (Ed.) (2010) Osnovy novykh informatsiinykh tekhnolohii navchannia: Posibnyk. Kyiv: Instytut zmistu ta metodiv navchannia.

Molyaninova, O. G. (2009) Multimedia v obrazovanii (teoreticheskie osnovyi i metodika ispolzovaniya): Monografiya. Krasnoyarsk: Izdatelstvo KrasGU.

Andersen, B. B., & Van der Brink, K. (2007) Multimedia v obrazovanii: Spetsialnyiy uchebnyiy kurs. Moskva: Drofa.

Perspektyvni informatsiini tekhnolohii ta seredovyshcha (2018). Retrieved from http://ukrdoc.com.ua/text/23299/index-1.html?page=2 (data zvernennya 05.11.18).

Multymedia (2018). Retrieved from http://prog.bobrodobro.ru/105837.html (data zvernennya 15.10.18).

Multymedia (2018). Retrieved from https://ukrbukva.net/463-Mul-timedia-tehnologii.html (data zvernennya 05.11.18).

Multymedia obladnannia (2018). Retrieved from http://myprojector.ru/blog/22..html (data zvernennya 29.10.18).

Vybir multymedia obladnannia (2018). Retrieved from http://www.infologics.ru/present/catalogue.html (data zvernennya 22.10.18).

Multymediinyi proektor (2018). Retrieved from http://8ref.com/16/referat_160107.html (data zvernennya 22.10.18).

Multymediinyi proektor (2018). Retrieved from http://bukvar.su/kommunikacii-i-svjaz/156025-Mul-timediiynyiy-proektor.html (data zvernennya 19.11.18).

Budova proektora (2018). Retrieved from http://juliaruslan.blogspot.com/2016/02/dvd.html (data zvernennya 15.10.18).

Vidstan proektora ta proektsiine vidnoshennia (2018). Retrieved from http://myprojector.ru/blog/22.html (data zvernennya 26.11.18).

Ofitsiinyi sait Epson (2018). Retrieved from http://epson.ua/publication/news.html (data zvernennya 19.11.18).

Multymedia dlia uchbovyx zakladiv (2018). Retrieved from http://www.dissercat.com/content/multimedia-kak-sredstvo-povysheniya-effektivnosti-obucheniya-v-obshcheobrazovatelnoi-shkole.html (data zvernennya 05.11.18).

Zastosuvannia interaktyvnoi doshky v protsesi osvity (2018). Retrieved from http://uawsi.com/31/313529.html (data zvernennya 29.10.18).

Metodolohiia ekspertnoho otsiniuvannia (2018). Retrieved from http://derzhava.in.ua:8081/upr_fundament_doslidzhen/DocLib4/2008/LRIDU/Metodolohiia%20ekspertnoho%20otsiniuvannia.pdf (data zvernennya 19.11.18).
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340-2018-2-203-211

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License